Bản quyền Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực 3 – VDC3
Tầng 6, VNPT 38 Yên Báy - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0511)3.849.111 - Fax: (0511)3.892.878
Email: congnghe.vdc3@vdc.com.vn